DeValken.com

Handbal/voetbal in Hem/Venhuizen

Leden kiezen Siegfried Kok als voorzitter op jaarvergadering

Vooraf was het even zoeken voor het bestuur om een goede datum te vinden voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, maar uiteindelijk bleek woensdag 13 november geen slechte keuze. Tegenover het voltallige bestuur zaten 43 leden/belangstellenden. Niet in de laatste plaats vanwege de bijzondere bestuursverkiezing, waarmee de vergadering zou worden afgesloten.

Frank Hand opende de voor hem laatste ledenvergadering als voorzitter en gaf openlijk toe dat hij er wel wat zenuwachtig over was. Hij was de leden zeer erkentelijk voor de goede opkomst en benadrukte dat de ledenvergadering het belangrijkste orgaan van een vereniging is.

 

Secretaris Ron Laan kreeg het woord en gaf een overzicht van het bestuurlijke jaar, waarbij de belangrijkste aandachtspunten werden doorgenomen en uitgelegd werd hoe het bestuur bezig is geweest om het vrijwilligersbestand op peil te houden en toe te werken naar wijziging van de bestuurssamenstelling sinds bekend was dat de voorzitter en penningmeester ermee zouden gaan stoppen.

Timo Groot besprak de aandachtspunten ten aanzien van de accommodatie. De verwarming van het clubgebouw blijft helaas nog een technisch knelpunt, waar weliswaar volop aandacht voor is maar de definitieve oplossing is er nog niet. Dat is toch jammer en frustrerend bij zo’n nieuw gebouw. Ook het maaiwerk is een voortdurende bron van ergernis voor het bestuur en vooral voor de spelers. Op zeer indringende wijze is dit kritiekpunt opnieuw aangekaart bij de Gemeente en heeft het bestuur de mogelijkheid van robotmaaiers naar voren gebracht als een oplossing. De velden moeten van gemeentewege hoe dan ook beter worden onderhouden door een goed bespeelbare grasmat af te leveren. Binnenkort volgen bovendien nog wat aanpassingen ter optimalisering van de geluidsinstallatie.

Jeroen Bleeker ging in op de ambities bij het jeugdvoetbal, waarbij het bestuur steun krijgt van enige enthousiaste vrijwilligers. Het jeugdvoetbalopleidingsplan is aangepast om een hoger technisch niveau na te streven op basis van een vijfjarenplan. Om dit allemaal waar te kunnen maken zijn er natuurlijk wel vrijwilligers nodig die bijdragen aan de trainingen en het coachen. Het gedrag op het veld en langs de lijn zal de komende tijd ook onder de aandacht zijn. Bij De Valken is het zeker niet vreselijk op dit punt, maar dat neemt niet weg dat ook bij onze vereniging het gedrag ten opzichte van elkaar in goede banen geleid moet worden.

Wendy Dekker verwoordde alle positieve ontwikkelingen bij handbal, met goede sportieve prestaties, het prachtige kampioenschap NK Breedtesport van de C2, het geslaagde 60-jarig jubileum en de constructief verlopen wisselingen in het trainersbestand. Ook het fluiten van wedstrijden door leden verloopt na de aanvankelijke aarzelingen goed en strekt zelfs tot voorbeeld voor andere verenigingen.

Peter Bakker benadrukte als wedstrijdsecretaris het belang van de scheidsrechters voor de vereniging en hoe hij bezig is om met het hulpmiddel van een ondersteunend computerprogramma zaken te vergemakkelijken, waardoor de te verrichten taken bij het wedstrijdvoetbal gemakkelijker kunnen worden ingevuld.

Frank Hand gaf namens de penningmeester een toelichting op de financiële verslaglegging. De vereniging heeft een positief resultaat gescoord, waarbij het goed is gebleken om conservatief te begroten. Het liefst wordt een resultaat van EUR 12.000 behaald vanwege de aflossingsverplichting op de obligatielening, maar dat is afgelopen seizoen niet gelukt. Door wat terugvallende inkomsten, zoals de kantineomzet, is er een wat lagere winst gehaald, maar daar was in de begroting al rekening mee gehouden.

Namens de kascommissie kon Peter Vriend verslag doen van het onderzoek dat hij samen met Rinske Groot heeft gedaan. Er is kritisch gekeken naar de cijfers en de onderbouwende stukken. In combinatie met de toelichting van de penningmeester, kan de kascommissie een ronduit positief oordeel vellen en kon ter vergadering, zoals dat heet, decharge verleend worden. Een mooie afronding voor Trudie Besseling. Frank Hand zal haar taken voorlopig overnemen, maar het bestuur blijft zoeken naar een nieuwe penningmeester.

Na de rondvraag en pauze, volgde de afsluitende bestuursverkiezing. Frank Hand zelf deed nog de herverkiezing van Timo Groot en Wendy Dekker, die daarbij mooie bloemen ontvingen voor hun blijvende inzet voor de vereniging. Trudie Besseling nam afscheid als penningmeester en Frank Hand deed dat dus als voorzitter, waarbij hij zelf zijn jaren als voorzitter beschouwde. Hierna nam secretaris Ron Laan het woord om zowel Trudie Besseling als Frank Hand lof toe te zwaaien. Trudie Besseling heeft met volle inzet de financiën beheerd van de vereniging, een belangrijke taak die enigszins op de achtergrond wordt verricht maar in de visie van het bestuur door Trudie op zorgvuldige en transparante wijze is verricht in een periode waarin veel extra’s op de penningmeester afkwam bij de nieuwbouw, het nieuwe handbalveld en de jaarlijkse wijnactie. Heel goed gedaan!

Frank Hand sluit een periode van 16 jaar af als voorzitter. Ingezet als ‘ad interim’ toen Ed Kampstra noodgedwongen moest stoppen om gezondheidsredenen en van het een kwam het ander. Frank liet weten zichzelf ‘eigenlijk niet echt een voorzitter’ te vinden, maar dat werd door het bestuur natuurlijk tegengesproken. Ron Laan benadrukte wel dat de manier waarop Frank dat voorzitterschap invult zeer bijzonder is omdat hij echt op gelijke hoogte staat met zijn medebestuursleden en de club in al zijn geledingen heel goed kent doordat hij zelf actief is als voetballer, betrokken is langs de lijn en bij andere vrijwilligerstaken, bijvoorbeeld in de kantine en als scheidsrechter. Gesignaleerde problemen werden ook altijd aangepakt en er werd zeker niet omheen gedraaid, en dat is een grote kwaliteit van de afscheid nemende voorzitter. Onder applaus legde Frank Hand zijn voorzitterstaken neer. Het bestuur liet weten dat de komende nieuwjaarsreceptie op 5 januari mede in het teken zal staan van het afscheid van Frank Hand als voorzitter. Dan zullen de prestaties uit zijn periode – de langste voorzittersperiode in de Valkengeschiedenis – nog wat meer belicht worden.

Daarna volgde de introductie van Siegfried Kok als nieuwe voorzitter, die vervolgens onder applaus ‘bij acclamatie’ werd verkozen. Siegfried stelde zich in het kort voor en kondigde aan tijdens de nieuwjaarsreceptie wat meer over zijn plannen met de vereniging naar voren te zullen brengen. Eerst gaat hij wennen aan zijn nieuwe rol en de vereniging meer van binnenuit als bestuurder leren kennen. De overige bestuursleden zijn maar wat blij met de nieuwe voorzitter en zien uit naar de samenwerking om ook de komende jaren De Valken goed te laten functioneren.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archief

Afgelastingen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Er is geen rooster beschikbaar

Tweets

Jarigen :)

Guusje Lakeman, 12-07 (8 jaar)
Wilco Kenter, 13-07 (36 jaar)
Jort Besseling, 14-07 (14 jaar)
Jinde Bos, 15-07 (10 jaar)
Rein Groot, 15-07 (17 jaar)
Copyright © 2020 DeValken.com